بایگانی برچسب: وصیت نامه علما

درس اخلاق شهید ثانی | مانند حساب و کتاب شرکاء، از خودت حساب بکش!

باید در پایان هر روز ساعتى قرار دهد و در آن ساعت همه کارهاى روزانه نفس را ارزیابى کند. شگفتا بازرگانان در دنیا از ارزیابى شریک خود غفلت نکرده! در روز یا ماه یا سال کارهاى او را ارزیابى مى کنند! که مبادا سودى – که نبود آن بهتر است …

مشاهده بیشتر »

 لزوم همنشینی با علماء و بزرگان

 بخشی از وصیتنامه الهى و اخلاقى ارزشمندی که در سفر حجّ به فرزندان و بازماندگان خویش توصیه نموده است: و لیبالغ فی تعظیم العلماء و الصلحاء و توقیرهم و لیرغب کلّ الرغبه فی مجالستهم و مخالطتهم…  بر تو باد به بزرگداشت مقام علماء و صلحاء، و بر همنشینى و گفت …

مشاهده بیشتر »